Sułkowice, 18 listopada 2019 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020"

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 29 października 2019 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

 

Konsultacje, które trwały od 6 - 15 listopada 2019 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku Formularza Konsultacji, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 111/19 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu……..".

Opinie można było:

1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, lub

2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej

Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W oparciu o procedury konsultacji, zostało zgłoszone jedno stanowisko w powyższej sprawie.

Burmistrz

Artur Grabczyk

Wyniki konsultacji do pobrania w formacie MS Word