Blisko 30 lat temu w Polsce dokonały się zmiany ustrojowe, po których wolna ojczyzna mogła wreszcie wziąć głęboki oddech. Rozpisywały się o nich na pierwszych stronach wszystkie ówczesne dzienniki, a większość mieszkańców jeszcze je dobrze pamięta. Do dziś te wspomnienia budzą w Polakach silne emocje.

W tej informacji chcemy jednak ograniczyć się do przytoczenia suchych historycznych faktów.

Wybory do rad gmin w 1990 roku  zostały zarządzone na dzień 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Miały to być pierwsze po 40 latach wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku „O samorządzie gminnym” Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, wprowadziła zmiany w strukturze i funkcjonowaniu gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. To ona wyznaczyła pierwsze sesje nowo wybranych rad i to ona nakreśliła kształt przyszłego samorządu. W Sułkowicach 5 czerwca 1990 roku, 22 radnych – bo tyle liczyła ówczesna rada - podczas Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta i Gminy Sułkowice złożyło ślubowanie. Byli to: Biela Józef, Chmielik Karol, Dunaj Józefa, Fus Tadeusz, Gancarczyk Roman, Gumularz Adam, Hodurek Jan, Kołodziejczyk Władysława, Korpal Aleksandra, Kublik Jan, Koźlak Stanisław, Kufrej Stanisław, Magiera Jan, Piątkowska Stanisława, Socha Jan, Szewczyk Janusz, Szczepaniak Stanisław, Zadora Józef, Zadora Stanisław, Liszka Anna, Zajda Helena, Ziembla Józef. Podczas tej sesji dokonano również wyboru przewodniczącego Rady Gminy, którym został Jan Socha, a także delegata na sejmik wojewódzki w osobie Stanisława Kufreja. Na kolejnej sesji 11 czerwca zostali powołani zastępcy przewodniczącego rady (Aleksandra Korpal, Władysława Kołodziejczyk), zarząd (Kufrej Stanisław, Zadora Stanisław, Ziembla Józef) oraz pierwszy burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice, którym został Adam Gumularz. Powołano Wice-Burmistrzów, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Tak zapoczątkowano samorządność w Sułkowicach.

Nie sposób jednak nie wspomnieć tutaj również o jubilatce. Pierwszy egzemplarz Gazety Gminnej Klamra ukazał się 15 lipca 1990 roku. Pismo zostało powołane przez Radę Gminy i Miasta Sułkowice. Autorem nazwy był pan Stanisław Repeć, a gazeta przez pierwsze 3 numery ukazywała się jako „Gminna Gazeta Lokalna”.

 

Maciej Ziembla
Izba Tradycji przy GBP w Sułkowicach