Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, iż od dnia 1 września 2021 r. przystąpił do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Sułkowice.

W związku z tym, iż w wyniku wstępnej weryfikacji błędy dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, apeluje się do mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz do mieszkańców, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas deklaracjach, rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, o jej niezwłoczne złożenie

Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następuje w oparciu o dane zgromadzone w Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).