Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2021 roku  Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę Nr XLVIII/302/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice oraz, że w dniu 25 listopada 2021 r. Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę Nr XLVI/287/2021 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.


Zgodnie z powyższymi uchwałami od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
    1. 29,70 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
    2. 59,40 zł *od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów
  •   dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
    1. 191 zł rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
    2. 382 zł * rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

 

(* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.)

Przypomina się, że zgodnie z uchwałą Nr XXIV/147/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2020 roku  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 2,00** zł miesięcznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.
 

Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość  do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.