Informacja o poziomach recyklingu odpadów komunalnych osiągniętych przez Gminę Sułkowice.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w %

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom z Rozporządzenia Ministra Środowiska (%)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Sułkowice (%)

 

22,2

67,1

39,7

46,2

40,6

30

 30*

66

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w %

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom z Rozporządzenia Ministra Środowiska (%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Sułkowice (%)

 

78,3

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w %

 

2012

16 lipca

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca

2020

Wymagany poziom z Rozporządzenia Ministra Środowiska (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez  Gminę Sułkowice (%)

 

1,8

0

0

0

0

37

 28*

 45

* 2019 r. – dane po zatwierdzeniu sprawozdania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego