Informacja o zmianie stawki za odpady komunalne obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r.

Burmistrz Gminy Sułkowie zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Sułkowicach podjęła nową Uchwałę Nr VII/49/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2019. 3128). Nowe stawki opłaty obowiązują od maja 2019 r.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podyktowana jest faktem, iż obowiązujące stawki są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 5,00 zł, tj. do kwoty 15,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i o 10,00 zł, tj. do kwoty 30,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.