Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia, że Rada Miejska w Sułkowicach w dniu 16 grudnia 2019 r. uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 17 grudnia 2019 r. poz. 9631) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułkowice obowiązują od 1 stycznia 2020 r. i wynoszą:
•    27,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
•    54,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.