Zmiany w systemie gospodarki odpadami

18 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Sułkowicach uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice.

Nowy Regulamin wprowadza zmiany dotyczące przede wszystkim kompostowania bioodpadów oraz zmiany częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Wynikają one z dokonanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pierwszą zmianą jest możliwość zwolnienia z części opłaty za odbiór śmieci dotyczącej kompostowania bioodpadów. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą zadeklarować chęć posiadania przydomowego kompostownika składając stosowną deklarację do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Zwolnienie wynosi 2 zł miesięcznie od każdej złożonej deklaracji. Właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani posiadaniem przydomowego kompostownika i zwolnieniem z tym związanym muszą złożyć nową deklarację w Urzędzie. Jest ona dostępna do pobrania na stronie internetowej https://www.urzad.sulkowice.pl/index.php/ochrona-srodowiska/odpady-komunalne  lub na Dzienniku Podawczym. Deklaracje można składać od dzisiaj, a okres ich obowiązywania będzie obejmował czas do daty złożenia nowej deklaracji (np. rezygnacja z kompostownika ). Osoby, które nie zamierzają korzystać z wprowadzonego zwolnienia nie mają obowiązku składania nowej deklaracji, ponieważ ta dotychczas złożona jest ważna. Właściciele, którzy złożą nową deklarację nie wystawiają bioodpadów do odbioru przez Zakład Gospodarki Komunalnej, zaś zadeklarowane przez nich zagospodarowanie całości bioodpadów tj. posiadanie kompostownika na terenie działki będzie podlegało kontroli sprawowanej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego. Pozostałe informacje zostały określone w przyjętym Regulaminie https://bip.malopolska.pl/umsulkowice,a,1783194 

Jednocześnie przypominamy, że kompostowanie bioodpadów na własnych działkach powinno odbywać się w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Drugą zmianą jest zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych. Do końca sierpnia br. odpady wielkogabarytowe są odbierane na dotychczasowych zasadach. Od września odpady wielkogabarytowe odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości w postaci tzw. „wystawek”. Odbywać się one będą trzy razy w roku w terminach określonych w harmonogramie. W tym roku odbiór ten nastąpi w listopadzie. Dokładny termin zostanie podany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne oraz udostępniony na stronie internetowej Gminy Sułkowice i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sułkowice.  

Przypominamy także, że właściciele nieruchomości mogą wywozić odpady komunalne do PSZOK na wysypisku śmieci w Sułkowicach. Bezpłatny roczny limit na każdą złożoną deklarację wynosi 100 kg. Ograniczenie ilości przyjmowanych przez PSZOK odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady powstałe podczas remontu lub rozbiórki oraz zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych należy dostarczyć bezpośrednio do PSZOK we własnym zakresie.

Ponadto przypominamy, że wyrzucanie odpadów poza miejscami wyznaczonymi do ich gromadzenia jest karalne. Zakaz dotyczy m.in. tzw. dzikich wysypisk śmieci. Pozostawienie telewizora, mebli, gruzu czy innych pozostałości po remoncie w lesie czy rowie jest niedopuszczalne. Takie zachowanie jest wykroczeniem! Osoby, które porzucają odpady doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dopuszczają się wykroczenia i dlatego podrzucają odpady pod osłoną nocy lub w miejscach mniej uczęszczanych.

 

Ulotka segregacja