OŚ.6220.4.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 1 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Eksploatacja instalacji do produkcji wyrobów metalowych w miejscowości Sułkowice”, realizowanego na działkach: 3365/2, 3380, 3379, 3378 i 3370 położonych w Sułkowicach.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1,  w pokoju nr 115 w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku  do piątku.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Treść decyzji  https://bip.malopolska.pl/api/files/2862691

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 01.03.2022 r.