Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracji Krakowska, miasta Tarnów, strefa małopolska. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można  składać w terminie do 27 lipca 2020 r. poprzez:

  • formularz dostępny pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem ,,Konsultacje Programu ochrony powietrza"
  • lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM.

 Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56, p.253, w godzinach pracy Urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.