Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sułkowicach świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00.

W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w PSZOK odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  1. odpady zielone,
  2. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  4. zużyte baterie i akumulatory,
  5. odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,
  6. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  7. zużyte opony,
  8. przeterminowane leki i chemikalia,
  9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem styropianu).

 

W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - powyżej limitu 100 kg.