Informacje kół łowieckich o terminach polowań

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 września 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że plan polowań w obwodzie nr 144, którego zarządcą jest Koło Łowieckie ,,Myśliwiec” w Lanckoronie, w roku gospodarczym 2020/2021 przedstawia się następująco:

Urząd Miejski w Sułkowicach informuje, że szkody wyrządzone przez dziki, sarny i jelenie w uprawach i płodach rolnych
 należy zgłaszać w formie pisemnej na poniższe adresy kół łowieckich:

Sułkowice, dnia 12 czerwca 2020 r

 GP.6150.2.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42 b ust. 1 e Ustawy Prawo Łowieckie Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, dotycząca Koła Łowieckiego ,,ORZEŁ” – obwód łowiecki nr 141 oraz 143 – prowadzona jest w postaci elektronicznej.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 12.06.2020 r.

1) Zarząd Koła Łowieckiego "Szarak" w Krakowie informuje, że w dniach 31 stycznia i 2 lutego br. zostaną przeprowadzone dodatkowe polowania zbiorowe na dziki na terenie obwodu 113.

2) W dniu 31.01.2020 roku polowanie odbędzie się na terenie kompleksu Bronaczowa. Godzina rozpoczęcia polowania: 7:30 Miejsce zbiórki: rogatka Radziszów

3) W dniu 02.02.2020 roku polowanie odbędzie się na terenie Woli Radziszowskiej, Izdebnika, Podolan. Godzina rozpoczęcia polowania: 7:30 Miejsce zbiórki: "Dziadkowiec"

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z poźn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 2 stycznia 2020 r. Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniu: 18 stycznia 2020 r., Koło Łowieckie ,,SARENKA” w Wawrzeńczycach przeprowadzi polowanie zbiorowe w dzierżawionym obwodzie nr 142.

Miejsce polowania: Jawornik