Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułkowice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Do przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych w gminie Sułkowice

Działalność gospodarcza obejmująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest (zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.