INFORMACJA

Na podstawie przepisu art. 38 ust.4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 253 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 24.11.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka wraz z urządzeniami na sieci oraz zalicznikową instalacją elektryczną zasilania przepompowni - etap 1. [treść informacji publicznej].

   

DECYZJA STAROSTY MYŚLENICKIEGO NR 1361/2020