Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza pisemny przetarg ograniczony na wynajem lokali usytuowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Sułkowice, położonym w Sułkowicach przy ul. ks. J. Sadzika, na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 2086 i 2087, o łącznej powierzchni 134,45 m2 objętej KW KR1Y/00016214/9 (zalew rekreacyjny). Nieruchomość zabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach UT tj. usługi turystyki rekreacji w zieleni. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12.02.2021 r. o godz.1000  w budynku Urzędu Miejskiego  w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

 

W a r u n k i   p r z e t a r g u:

 

 1. Lokale znajdujące się w ww. budynku przeznacza się na prowadzenie działalności gastronomicznej przy istniejącym zalewie rekreacyjnym.

W przedmiotowym budynku znajduje się 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 102,95 m2 wraz z WC dla personelu oraz toalety publiczne. Za korzystanie z toalet publicznych Najemca może pobierać opłatę, która będzie stanowiła Jego przychód. Do obowiązków Najemcy będą należały również: utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku, konserwacja budowli w tym pomostu, jak również bieżące koszenie trawy na terenie całego kompleksu o łącznej pow. 2.0614 ha.

 

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które zobowiążą się do zagospodarowania budynku na cele opisane w ust. 1.

 

 1. Ustala się  termin  zgłoszenia  uczestnictwa  w  przetargu oraz  złożenia pisemnej oferty do dnia 08.02.2021 r. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oferowaną cenę za 1 m2 lokali, nie niższą od ceny wywoławczej oraz koncepcję zagospodarowania budynku. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 

 1. Cena wywoławcza za 1 m2 lokali wynosi 7 zł + 23% VAT - brutto 8,61 zł (łączna powierzchnia lokali 102,95 m2).

 

 1. Cena wywoławcza za 1 m2 pozostałych pomieszczeń (przedsionek, komunikacja i toalety) wynosi 3 zł + 23% VAT - brutto 3,69 zł (łączna powierzchnia pozostałych pomieszczeń 31,50 m2).

 

 1. Opłatę miesięczną za najem budynku stanowi cena ustalona w drodze przetargu + opłaty za media, tj.:

 

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony - na okres 3 lat, z ewentualną możliwością jej przedłużenia, a szczegółowe warunki zostaną spisane w umowie najmu.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (PLN) wadium w wysokości 700 zł, które należy wpłacić do dnia 08.02.2021 r. na konto Gminy Sułkowice, w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków, oddz. Sułkowice nr 37 8589 0006 0170 0810 0410 0009 przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu.

 

 1. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokali, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego.

 

 1. Najemca zobowiązany będzie również do zawarcia umowy z ZGK Sułkowice na wywóz nieczystości stałych w pojemnikach 1100 l oraz dostarczanie wody.

 

 1. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Gminy Sułkowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75  wewnętrzny 31.

 

 

Sułkowice, dnia  11.01.2021 r.