W Y K A Z

lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (budynek przystanku PKS w Sułkowicach )

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - tekst jednolity Dz. U. z  2020 r., poz.65 z późn. zm.). 

Sułkowice, dnia 12.05.2020 r.


Sporządziła: Ewa Fliśnik Ref. Gospodarki Przestrzennej i OŚ Tel. (12) 273-20-75.

 

Wykaz lokali