W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy  (przedłużenie umów).

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 21 dni  (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.65  ze zm.).  

Sułkowice, dnia 12.05.2020 r.


Sporządziła: Ewa Fliśnik Ref. Gospodarki Przestrzennej i OŚ Tel. (12) 273-20-75.

Wykaz nieruchomości