O G Ł O S Z E N I E

         Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 33,50 m2 usytuowanym w budynku komunalnym w Sułkowicach-Rynku (przystanek PKS), stanowiącym własność Gminy Sułkowice, na okres 3 lat z możliwością przedłużania na lata kolejne.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2020 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

 

W a r u n k i    p r z e t a r g u

- Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej,

- Cena wywoławcza za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł + 23% VAT w stosunku miesięcznym,

- Wadium w wysokości 400 zł należy wpłacić do dnia 01.07.2019 r. w BSR Kraków oddz. Sułkowice  nr konta: 37 8589 0006 0170 0810 0410 0009 przy czym liczy się termin faktycznego wpływu przedmiotowej kwoty na konto Urzędu,

- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

- Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego,

 - Organizatorowi  przetargu  przysługuje  prawo  odwołania  przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75  wewnętrzny 31.

 

Sułkowice, dnia 03.06.2020 r.