Sułkowice, dnia 24 listopada 2021 r

OŚ.6220.4.2021

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

 

zawiadamiam

- iż na wniosek z dnia 29.10.2021 r. (data wpływu: 10.11.2021 r.) Producenta Narzędzi JUCO z o. o., ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice, reprezentowanego przez przedstawiciela
P. Wiesława Światłonia, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: ,,Eksploatacja instalacji do produkcji wyrobów metalowych w miejscowości Sułkowice”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: 3365/2, 3380, 3379, 3378 oraz 3370 położonych w Sułkowicach.

- o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu.

 

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 115
w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku do piątku.

 Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §3 ust.1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.), w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.

 

Pouczenie

 

  1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  2. Strony niniejszego postępowania – mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebrania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  3. Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  4. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (art. 33 §2 Kodeks postępowania administracyjnego). Pełnomocnik jest zobowiązany przedłożyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, z załączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej
    w kwocie 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( U. z 2021 r., poz. 1923 z poźn. zm.).
  5. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm. ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)  - zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 24.11.2021 r.