Sułkowice, dnia 3 grudnia 2021 r

OŚ.6220.5.2021                                                                                               

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 09.11.2021 r. (data wpływu: 18.11.2021 r.) Firmy URBA Sp. z o.o., ul. Zabłocie 25/56, 30-701 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Tomasza Celowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących na działce 327, 329/1 obr. 0003 w Krzywaczce, gm. Sułkowice”.

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 115 w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku do piątku.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 06.12.2021 r.