Sułkowice, dnia 10 grudnia 2021 r

 OŚ.6220.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

 

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 10 grudnia 2021 r. decyzji, znak: OŚ.6220.5.2021, umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących na działce 327, 329/1 obr. 0003 w Krzywaczce, gm. Sułkowice”.

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 115, w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku do piątku.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 10.12.2021 r.