W Y K A Z

lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem

 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (budynek przystanku PKS w Sułkowicach ).

 

Lp.

 

Nr działki

 

Powierzchnia

lokalu

 

Położenie i opis lokalu

 

Okres trwania umowy

 

  Nr KW

 

 

  Przeznaczenie

 

Stawka netto za 1 m2

 

1.

 

2379/1

 

 

33,50 m2

 

 

lokal w budynku komunalnym  w Sułkowicach przy ul. 11 Listopada nr 2 (budynek przystanku PKS)              

 

 

 3-10  lat

 

 

 

KR1Y00047945/8

 

 

 

Handel lub usługi

 

 

 

15 zł +VAT

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r., poz.1899 z późn. zm.).

Sułkowice, dnia 20.01.2022 r.

 

Sporządziła: Ewa Fliśnik, Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego