Drukuj

Sułkowice, dnia 16.01.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Sułkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice
dla obszaru wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1914/9, 1914/10, 1914/4, 1915, 3163/9, 3163/10 oraz część działki nr 1916 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (Rynek 1, 32-440 Sułkowice), I piętro, pok. 116, w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach: https://urzad.sulkowice.pl.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt miejscowego planu będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w dniach: 4 lutego 2020 r. oraz 19 lutego 2020 r., w godzinach od 9:30 do 10:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, w sali konferencyjnej (I piętro, pok. 113) o godz. 9:30.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Sułkowice (w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Sułkowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Gminy Sułkowice.

 

Informuję, że:

1.   Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.

2.   Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sułkowice z siedzibą Rynek 1, 32-440 Sułkowice i są one podawane w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.   Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.   Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

5.   Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.   Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.

7.   Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8.   Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9.   Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

Artur Grabczyk

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - tekst

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Uwagi do projektu zmiany MPZP - wzór