Drukuj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia z pominięciem procedury zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na  opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2021–2028”, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego.

Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 03.07.2020 r. do siedziby Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Pełna treść zaproszenia oraz wzory dokumentów do pobrania jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania: