ZARZĄDZENIE NR 20/2021
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 imienia św. Mikołaja w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56, 32-440 Sułkowice.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sułkowice, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Artur Grabczyk

Pełna treść Zarządzenia wraz z załącznikiem

Klauzula informacyjna