Zarządzenie Nr 40 /2011

Burmistrza Gminy Sułkowice

z dnia 03 czerwca 2011 r.

 

w sprawie ustanowienia "Nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnego Ucznia- PRIMUS INTER PARES".

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - 

 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustanawiam "Nagrodę Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnego Ucznia-PRIMUS INTER PARES".

§ 2.

Regulamin przyznawania "Nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnego Ucznia-PRIMUS INTER PARES" stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 3.

Wzór "Wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnego Ucznia-PRIMUS INTER PARES" stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyznania "Nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice dla wybitnego ucznia.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 - Regulamin przyznawania "Nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnego Ucznia -PRIMUS INTER PARES"

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie "Nagrody Burmistrza Gminy Sułkowice dla Wybitnego Ucznia-PRIMUS INTER PARES"