UCHWAŁA Nr IX/57/07
Rady Miejskiej w Sułkowicach
z dnia 26 kwietnia 2007r.


w sprawie regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
Przyjmuje się i ustala regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej będących pracownikami placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
 
§3