Deklaracja dostępności serwisu

Urząd Miejski w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://urzad.sulkowice.pl.

 

Dane teleadresowe Urzędu:

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1, 32-440 Sułkowice

tel. 12 273 20 75

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.12.2019 r.

 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

1.       Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

2.       Urząd nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,

3.       Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje,

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Sowa, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 12 272 20 75, adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice

 

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 

-        dane osoby zgłaszającej żądanie,

-        wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi

-        sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Urząd Miejski w Sułkowicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 – budynek A
 • Budynek Urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Do wejścia prowadzi podjazd przeznaczony dla osób na wózkach. Sala obsługi klienta znajduje się na parterze.
 • W budynku brak wind.
 • Dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku. W razie konieczności pracownicy merytoryczni pracujący na wyższych poziomach obsługują klientów na sali obsługi.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości 16 m od głównego wejścia.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 – budynek B
 • Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Sala obsługi klienta znajduje się na parterze. Wymiar drzwi nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed budynkiem A -  w odległości 32 m od głównego wejścia.
 • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Toalet Publicznych, ogólnodostępny parking przy Kościele
 • Budynek przystosowany jest do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z trudnościami w poruszaniu się.
 • Budynek parterowy, dostępny z poziomu terenu, brak schodów utrudniających wejście.
 • Jedna z toalet dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do pomieszczeń sanitarnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.