Drukuj

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Sułkowice.

Spis odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące wymagania:

  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie Gminy Sułkowice,
  3. cieszyć się nieposzlakowana opinią,
  4. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  5. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  6. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne informacje dla składających oferty:

Zapoznanie się z procedurą naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. (w załączeniu)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

2)  oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach Rynek 1, 32-440 Sułkowice (sala obsługi klienta, pok. nr 01) lub pocztą na adres Urzędu (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 273 20 75.

Do pobrania:

  1. Zgłoszenie
  2. Oświadczenie
  3. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 Plakat nabór PSR2020