ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.)

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia

o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach w terminie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu na pisemny wniosek wyborcy (§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ze zm.)).

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Burmistrz Gminy
(-) Artur Grabczyk