Projekt zrealizowany

logotyp prow 

Budowa ogólnodostępnego boiska rekreacyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Sportowej w Sułkowicach

Projekt zrealizowany

logotyp prow 

Rewitalizacja zabytkowej kaplicy pw. Niepokalanego Serca NMP w Rudniku

Projekt zrealizowany

 logotyp prow

 Utworzenie przystanku turystycznego oraz miejsca integracji mieszkańców poprzez przeniesienie i renowację Kapliczki domkowej pw. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach
(Przystanek nr 38 na szlaku "Wokół Dalina")

Projekt zrealizowany

 logotyp prow

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Sułkowicach

 

„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice”

Numer naboru: RPMP.10.01.02-IP.01-12-010/19

Umowa nr: RPMP.10.01.02-12-0083/19

Projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

Priorytet: 10. WIEDZA I KOMPETENCJE

Działanie: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie: 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Okres realizacji projektu : 01.01.2020 r. – 31.08.2021 r.

Cel projektu: utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, kształcenie kadr wychowania przedszkolnego

Całkowita wartość projektu: 590 793,70 zł

Współfinansowanie Unii Europejskiej: 502 174,64 zł