Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2021 roku  Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę Nr XLVIII/302/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice oraz, że w dniu 25 listopada 2021 r. Rada Miejska w Sułkowicach podjęła uchwałę Nr XLVI/287/2021 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Sułkowice.

Obowiązuje od 01.01.2022 r.

Do pobrania w formacie PDF

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.