Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia, że Rada Miejska w Sułkowicach w dniu 16 grudnia 2019 r. uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dn. 17 grudnia 2019 r. poz. 9631) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułkowice obowiązują od 1 stycznia 2020 r. i wynoszą:
•    27,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
•    54,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Informacja o zmianie stawki za odpady komunalne obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r.

Burmistrz Gminy Sułkowie zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. Rada Miejska w Sułkowicach podjęła nową Uchwałę Nr VII/49/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2019. 3128). Nowe stawki opłaty obowiązują od maja 2019 r.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podyktowana jest faktem, iż obowiązujące stawki są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 5,00 zł, tj. do kwoty 15,00 zł miesięcznie/mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny i o 10,00 zł, tj. do kwoty 30,00 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

Informacja o poziomach recyklingu odpadów komunalnych osiągniętych przez Gminę Sułkowice.

Informujemy, że aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Sułkowice publikowane są na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach pod adresem:

http://zgksulkowice.pl/index.php/harmonogram-wywozu-odpadow/

Obowiązek sprawozdawczy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie oraz terminach określonych w ustawach.

Dodatkowo przypominamy o zmianie systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny).

Do pobrania: Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl/Srodowisko/Gospodarkaodpadami/