W związku z planowanym zakupem serwera NAS  Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego, objętego gwarancją producenta sprzętu komputerowego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą o przedstawienie

oferty cenowej na dostarczenie dla Gminy Sułkowice 43 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia z pominięciem procedury zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na  opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2021–2028”, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego.

Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 03.07.2020 r. do siedziby Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Sułkowice, dnia 16.01.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Sułkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice
dla obszaru wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1914/9, 1914/10, 1914/4, 1915, 3163/9, 3163/10 oraz część działki nr 1916 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (Rynek 1, 32-440 Sułkowice), I piętro, pok. 116, w godzinach urzędowania.