Sułkowice, dnia 31 maja 2022 r.

OŚ.6220.1.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U z 2022 r., poz. 1029) orazzgodnie z §3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

 

zawiadamiam

 

-      iż na wniosek z dnia 23 maja 2022 roku (data wpływu: 24 maja 2022 roku)  Gminy Sułkowice, ul. Rynek 1, 32-440 Sułkowice, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Iwonę Gryglak, Pracownia Inżynierska ,,PRO-DM”, Droginia 386, 32-400 Myślenice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: ,,Rozbiórka i budowa przepustu w ciągu ul. Słonecznej w Rudniku”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: 3378/2, 3373/2, 9, 3373/5, 3373/4, 3373/6, 3348/3, 3348/4 oraz 3824/13 położonych w Rudniku.

-      o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni Krakowie w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 115 w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku do piątku.

                                                                         Sułkowice, dnia  27.05.2022 r.

 

Rozstrzygnięcie przetargu na wynajem lokalu usytuowanego w budynku komunalnym w Sułkowicach.

 

              Komisja Przetargowa w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach  informuje, że drugi ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu usytuowanego w budynku komunalnym przy ul.11 Listopada 2  w Sułkowicach (przystanek PKS) stanowiącego własność Gminy Sułkowice, zakończył się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

 

O G Ł O S Z E N I E

            Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 33,50 m2 usytuowanym w budynku komunalnym w Sułkowicach-Rynku (przystanek PKS ), stanowiącym własność Gminy Sułkowice, na okres 3 lat z możliwością przedłużania na lata kolejne, (dostęp do wody we własnym zakresie ).

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

O G Ł O S Z E N I E 

            Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 33,50 m2 usytuowanym w budynku komunalnym w Sułkowicach-Rynku (przystanek PKS ), stanowiącym własność Gminy Sułkowice, na okres 3 lat z możliwością przedłużania na lata kolejne, (dostęp do wody we własnym zakresie ).

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2022 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.