Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf

Wykaz lokali położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem użyczenia (przedłużenie umowy).

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf

 

Sułkowice, 09.01.2023r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Sułkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywaczka dla działek ewidencyjnych nr 1053/2, 1054/33 oraz 1054/34

Pełne informacje dotyczące wyłożenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice

Zmiana studium obejmuje wyłącznie zmianę i uzupełnienie ustaleń tekstowych dla terenów związanych z realizacją usług publicznych oraz uzupełnienie ustaleń w zakresie odstępstw oraz interpretacji zapisów studium na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pełne informacje dotyczące wyłożenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.