W Y K A Z

 

lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność Gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem ( przedłużenie dotychczasowej umowy najmu ).

Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie dla Gminy Sułkowice 27 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza pisemny przetarg ograniczony na wynajem lokali usytuowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Sułkowice, położonym w Sułkowicach przy ul. ks. J. Sadzika, na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 2086 i 2087,o łącznej powierzchni 134,45 m2 objętej KW KR1Y/00016214/9 (zalew rekreacyjny). Nieruchomość zabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach UT tj.usługi turystyki rekreacji  w zieleni. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego  w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.