W Y K A Z

lokali położonych w budynku stanowiącym własność gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem

 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (budynek przystanku PKS w Sułkowicach ).

 

Lp.

 

Nr działki

 

Powierzchnia

lokalu

 

Położenie i opis lokalu

 

Okres trwania umowy

 

  Nr KW

 

 

  Przeznaczenie

 

Stawka netto za 1 m2

 

1.

 

2379/1

 

 

33,50 m2

 

 

lokal w budynku komunalnym  w Sułkowicach przy ul. 11 Listopada nr 2 (budynek przystanku PKS)              

 

 

 3-10  lat

 

 

 

KR1Y00047945/8

 

 

 

Handel lub usługi

 

 

 

15 zł +VAT

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na okres 3 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2021 r., poz.1899 z późn. zm.).

Sułkowice, dnia 20.01.2022 r.

 

Sporządziła: Ewa Fliśnik, Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

 Sułkowice, dnia 10 grudnia 2021 r

 OŚ.6220.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

 

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 10 grudnia 2021 r. decyzji, znak: OŚ.6220.5.2021, umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących na działce 327, 329/1 obr. 0003 w Krzywaczce, gm. Sułkowice”.

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 115, w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku do piątku.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Sułkowice, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 10.12.2021 r.

Sułkowice, dnia 3 grudnia 2021 r

OŚ.6220.5.2021                                                                                               

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 09.11.2021 r. (data wpływu: 18.11.2021 r.) Firmy URBA Sp. z o.o., ul. Zabłocie 25/56, 30-701 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Tomasza Celowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa osiedla domów jednorodzinnych wolnostojących na działce 327, 329/1 obr. 0003 w Krzywaczce, gm. Sułkowice”.

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 115 w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku do piątku.

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 06.12.2021 r.

Sułkowice, dnia 24 listopada 2021 r

OŚ.6220.4.2021

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247  z poźn. zm.) oraz zgodnie z §3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

 

zawiadamiam

- iż na wniosek z dnia 29.10.2021 r. (data wpływu: 10.11.2021 r.) Producenta Narzędzi JUCO z o. o., ul. Wolności 21, 32-440 Sułkowice, reprezentowanego przez przedstawiciela
P. Wiesława Światłonia, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego przedsięwzięcia: ,,Eksploatacja instalacji do produkcji wyrobów metalowych w miejscowości Sułkowice”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach: 3365/2, 3380, 3379, 3378 oraz 3370 położonych w Sułkowicach.

- o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Krakowie w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu.

 

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się ze złożoną przy wniosku dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, w pokoju nr 115
w godzinach urzędowania, tj: 8:00 - 16:00 w poniedziałki, 8:00 - 14:00 od wtorku do piątku.