INFORMACJA

Na podstawie przepisu art. 38 ust.4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 253 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 24.11.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka wraz z urządzeniami na sieci oraz zalicznikową instalacją elektryczną zasilania przepompowni - etap 1. [treść informacji publicznej].

   

DECYZJA STAROSTY MYŚLENICKIEGO NR 1361/2020

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Burmistrz Gminy zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sułkowice na lata
2020-2023 z perspektywą do 2035 roku”

 

W związku z planowanym zakupem serwera NAS  Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego, objętego gwarancją producenta sprzętu komputerowego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą o przedstawienie

oferty cenowej na dostarczenie dla Gminy Sułkowice 43 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach