W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, będących przedmiotem dzierżawy.

 

W Y K A Z

 

lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, stanowiącym własność Gminy Sułkowice przeznaczonych do przekazania w najem ( przedłużenie dotychczasowej umowy najmu ).

Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie dla Gminy Sułkowice 27 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.