OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza pisemny przetarg ograniczony na wynajem lokali usytuowanych w budynku stanowiącym własność Gminy Sułkowice, położonym w Sułkowicach przy ul. ks. J. Sadzika, na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 2086 i 2087,o łącznej powierzchni 134,45 m2 objętej KW KR1Y/00016214/9 (zalew rekreacyjny). Nieruchomość zabudowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w terenach UT tj.usługi turystyki rekreacji  w zieleni. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.04.2021 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego  w Sułkowicach - Rynek 1, pok. nr 113.

Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie dla Gminy Sułkowice 9 sztuk komputerów przenośnych (laptopów)

Pełna treść zaproszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sułkowice, dnia  15.02.2021 r.

 GP.6845.2.3.2021

Rozstrzygnięcie przetargu na wynajem lokali usytuowanych w budynku na zalewie rekreacyjnym.

Komisja Przetargowa w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach  informuje, że pisemny przetarg ograniczony na wynajem lokali usytuowanych w budynku  stanowiącym własność Gminy Sułkowice położonym w Sułkowicach, przy ul. ks. J. Sadzika, którego część jawna odbyła się w dniu 12.02.2021 r., zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła żadna oferta).

INFORMACJA

Na podstawie przepisu art. 38 ust.4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 253 z późn. zm.)

Starosta Myślenicki podaje do publicznej wiadomości informację,
że w dniu 24.11.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywaczka wraz z urządzeniami na sieci oraz zalicznikową instalacją elektryczną zasilania przepompowni - etap 1. [treść informacji publicznej].

   

DECYZJA STAROSTY MYŚLENICKIEGO NR 1361/2020