Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Burmistrz Gminy zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sułkowice na lata
2020-2023 z perspektywą do 2035 roku”

 

W związku z planowanym zakupem serwera NAS  Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego, objętego gwarancją producenta sprzętu komputerowego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą o przedstawienie

oferty cenowej na dostarczenie dla Gminy Sułkowice 43 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia z pominięciem procedury zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na  opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2021–2028”, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego.

Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 03.07.2020 r. do siedziby Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.