Sułkowice, dnia 16.01.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Sułkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice
dla obszaru wsi Rudnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 4 kwietnia 2019r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 1914/9, 1914/10, 1914/4, 1915, 3163/9, 3163/10 oraz część działki nr 1916 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (Rynek 1, 32-440 Sułkowice), I piętro, pok. 116, w godzinach urzędowania.